u bodi Оглас за избор Секретара МЗ Сивац

Оглас за избор Секретара МЗ Сивац

0

Савет МЗ Сивац оглашава Јавни Оглас за избор Секретара МЗ Сивац на период од 4 (четири) године. Поред општих услова ппредвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове за обављање послова и то:
– да има 4/1 степен стручне спреме
да није осуђиван за кривична дела против службене дужности и кривична дела против привреде.

Садржај пријаве:
Пријава на Оглас мора да садржи кратку биографију кандидата, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у месној заједници, доказ о стручној спреми.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана истицања на огласној табли Месне заједнице Сивац.

Пријаве се достављају на адресу:

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИВАЦ
Ул. Маршала Тита број 197.
25223 Сивац

Share.

Comments are closed.